Długość okresu oświetlania (w godzinach) w ciągu doby jest ważniejsza niż intensywność światła - jest to podstawowa zasada, której należy przestrzegać przy oświetlaniu akwarium.
Gatunki tropikalne są roślinami krótkiego dnia, ponieważ w ich ojczyźnie dzień trwa około 12 godzin. Tylko przy tej długości dnia mogą się one całkowicie rozwinąć. W strefie umiarkowanej dzień w miesiącach letnich jest dłuższy. Niektó­re gatunki tropikalne znoszą dobrze tę długość dnia, ale w tych warunkach nie kwitną, gdyż tworzą się u nich tylko łodygi i liście, czyli narządy wegetatywne.

W ojczyźnie roślin subtropikalnych długość dnia ulega wahaniu, toteż aklimatyzują się one łatwiej. Odpowiada im również dzień 12-godzinny.
Rośliny strefy umiarkowanej wymagają do wzrostu 11?14 godzin światła, do kwitnienia zaś 11-16 godzin światła w ciągu doby.
Niezbędna długość okresu oświetlenia nie może być zastąpiona większą jego intensywnością w ciągu krótkiego czasu.

Przez dodatkowe doświetlanie rozumiemy przedłużenie dnia w zimie, nie zaś zwiększenie nasilenia światła w ciągu godzin dziennych. Praktycznie biorąc oznacza to, że w okresie zimowym przedłuża się dzień mniej więcej o 4 godziny albo rano, albo wieczorem, tak jednak, aby nie nastąpiła przerwa w oświetleniu. Warunki takie należy utrzymywać stale, aby zapewnić kontynuowanie natural­nego rytmu świetlnego.
Szczególnie wrażliwe na zmiany oświetlenia są niektóre rośliny w jesieni, gdy po zrównaniu się dnia z nocą trwa on następnie krócej niż 12 godzin.
Jeśli chodzi o intensywność światła, to niektóre rośliny są bardzo wymagające, innym zaś nadmiar światła szkodzi. Należy pamiętać, że w wrarunkach natural­nych rośliny wodne wystawione są na działanie znacznie słabszego światła niż rośliny lądowe. Roślinność podwodna stref tropikalnych tworzy pod wielopię­trową formacją roślinną a lasem deszczowym (dżunglą) najniższe piętro, które jest często jeszcze ocienione przez roślinność nadbrzeżną oraz gatunki pływające. A przecież woda przepuszcza znacznie mniej promieni świetlnych niż powietrze; światło padające na liście roślin podwodnych traci zatem wiele ze swej intensyw­ności.

Do roślin lubiących stosunkowo silne światło należą przede wszystkim przedsta­wiciele rodziny Alismataceae (Echinodorus, Sagittaria) i niektóre gatunki z rodziny Hydrocharitaceae (Yallisneria, Elodea, Lagarosiphon). Roślinami cieniolubnymi są na przykład przedstawiciele rodziny Araceae (Cryptocoryne, Anubias) i inne.

Ryby nie są na ogół specjalnie wrażliwe na długość okresu oświetlenia i inten­sywność światła. Istnieją jednak gatunki, które najlepiej czują się w świetle łagodnym, rozproszonym, oraz te, które wymagają przynajmniej w ciągu części dnia bezpośredniego światła słonecznego. Bardziej wrażliwa na światło jest natomiast ikra wielu gatunków ryb akwariowych. Po złożeniu ikry przez te gatunki zbiornik należy zaciemnić. Wymagania świetlne poszczególnych roślin i ryb są omówione w tekście towarzyszącym tablicom.